Category การเยี่ยมชมโครงการ

🚧 ทางโครงการฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่คณะจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติมาศึกษาดูงาน เยี่ยมชมโครงการฯ

รับฟังการบรรยายขั้นตอนงานก่อสร้างและควา…

🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 (ITD-VCB) และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (UAE)

ให้การติดตามร่วมตรวจมาตรการด้านความปลอด…