โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3

วัตถุประสงค์โครงการ

เพือเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษให้สามารถรองรับการเดินทางระหว่างพื่นที่ชั้นนอกและพื่นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระราม 2 และทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงบางโคล่ – ดาวคะนอง อีกทั้งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางและการขนส่งสินค้าในกรณีเกิดเหตุ กรณีภัยธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉินต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความก้าวหน้าโครงการ

รายงานความก้าวหน้าของโครงการแบบสะสม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)

31.34%

  แผนงาน

31.02%

   ผลงาน

-0.32%

เร็ว+/-ช้า