โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษให้สามารถรองรับการเดินทางระหว่างพื้นที่ชั้นนอกและพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระราม 2 และทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงบางโคล่ – ดาวคะนอง อีกทั้งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางและการขนส่งสินค้าในกรณีเกิดเหตุ กรณีภัยธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉินต่างๆ

ความก้าวหน้าโครงการ

รายงานความก้าวหน้าของโครงการแบบสะสม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

62.05%

แผนงาน

68.77%

ผลงาน

+6.72%

เร็ว +/- ช้า