Default image

admin

🚧 ทางโครงการฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่คณะจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติมาศึกษาดูงาน เยี่ยมชมโครงการฯ

รับฟังการบรรยายขั้นตอนงานก่อสร้างและควา…