Category การเยี่ยมชมโครงการ

🚧 ให้การต้อนรับ คปอ.กลาง เข้ามาตรวจสอบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโครงการฯ

ทางโครงการฯ ให้การต้อนรับ คปอ.กลาง เข้า…

🚧 นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงคมนาคม

วันที่ 5 ตุลาคม 2566นายมนตรี เดชาสกุลสม…