Category CSR และ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

🚧 ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน และซ่อมพื้นผิวจราจรที่ชำรุดชั่วคราว

ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ขุดลอกท่อร…

🚧 นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงคมนาคม

วันที่ 5 ตุลาคม 2566นายมนตรี เดชาสกุลสม…