🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว

🚨🚧 แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 🚧🚨
เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการฯ
 
วันที่ 20 – 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 22:00 – 04:00 น.
บริเวณถนนราษฎร์บูรณะ ทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออกกรุงเทพฯ
ช่องชิดเกาะกลาง ฝั่งละ 2 ช่องจราจร คงเหลือ 1 ช่องจราจร
 
**ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่น