🚧 ทางโครงการ มีการลงพื้นที่ บริเวณ ถนนจอมทองบูรณะ

🚧 ทางโครงการ มีการลงพื้นที่ บริเวณ ถนนจอมทองบูรณะ
เพื่อเข้าชี้แจงแผนงานการก่อสร้างของโครงการฯ 🏗
บริเวณพื้นที่ ถนนจอมทองบูรณะ
 
📍 เพื่อร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการฯ
สร้างความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชน