🚧 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3

ได้ทำการยกติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องสำเร็จรูป (Box Girder Segment) 🏗🧰 ตัวแรกของโครงการฯ
โดยเป็นชนิด End Segment ในตำแหน่ง CT-Line ทำการยกโดยใช้โครงเหล็ก Multipurpose Erection Truss
ที่บริเวณรอยต่อของสัญญาที่ 3 และสัญญาที่ 4 ผ่านไปได้ด้วยดี
โดยจะดำเนินการยกให้ครบ Span ในลำดับต่อไป
ซึ่งปัจจุบันมีผลงานสะสมอยู่ที่
– แผนงาน 12.15%
– ผลงาน 12.61%
โดยภาพรวมเร็วกว่าแผน +0.46%