🚧 กิจกรรม Safety Tool Box Talk ของโครงการฯ ⛑️

🚧 กิจกรรม Safety Tool Box Talk ของโครงการฯ ⛑️
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน ตามมาตรการความปลอดภัยของโครงการฯ
 
– การแต่งกายและการสวมใส่อุปกรณ์ PPE ส่วนบุคคล
ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานตามลักษณะงานนั้นๆ
– การตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สายไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานก่อนทุกครั้ง
– การทำความสะอาดก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง
– การปิดกั้นพื้นที่ก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง
– การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตก safety harness และการคล้องก่อนเกี่ยวขณะปฏิบัติงานบนที่สูง
– ระมัดระวังและดูแลสุขภาพในช่วงการปฏิบัติงานในหน้าฝน