🚧 กิจกรรม Safety Tool Box Talk ของโครงการฯ ⛑️

🚧 กิจกรรม Safety Tool Box Talk ของโครงการฯ ⛑️
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน ตามมาตรการคงามปลอดภัยของโครงการฯ
 
– ตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนการใช้งาน
– ความสำคัญของ PPE
การแต่งกาย การสวมใส่อุปกรณ์ PPE ส่วนบุคคล
– ความปลอดภัยงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
– การติดตั้งราวกันตก ที่ได้มาตรฐาน
– การยก เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ถูกต้อง และปลอดภัย
– การจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่