🚧 ฝึกฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเจ้าพนักงานและการให้สัญญาณจราจรให้กับพนักงาน 🚗🚙🚦

🚧 ทางโครงการฯ จัดฝึกฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเจ้าพนักงานและการให้สัญญาณจราจรให้กับพนักงาน
ตามมาตรการความปลอดภัยของโครงการฯ 🚗🚙🚦
 
ทางโครงการฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของอาสาจราจร เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ รวมถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จึงได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายได้ความรู้ ความเข้าใจในกฎจราจร และใช้ภาษากายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 
โดยมีวิทยากร และเจ้าหน้าที่จากสน.ราษฎร์บูรณะ
มาบรรยาย ให้ความรู้กับพนักงาน 🚙🚨