🚒🔥ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟให้กับพนักงานประจำปี 2566

📣📣 ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566
จัดฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ
ให้กับพนักงานประจำปี 2566 🚒🔥
สถานที่ : สำนักงานสนามโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
 
มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และกฎหมายกำหนด อีกทั้งเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถในขั้นตอนการดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนในแผนฉุกเฉิน สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
 
อ้างอิง : กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการฯ เกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อที่ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 
🔥🔥🔥🔥🔥 🚒🚒🚒 🔥🔥🔥🔥🔥