⛑️ ทดสอบปั้นจั่นขาสูง (Launching Gantry) เอกสาร ปจ.1

🚧 ทางโครงการฯ ได้ทำการตรวจทดสอบปั้นจั่นขาสูง (Launching Gantry) เอกสาร ปจ.1
ดำเนินการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน ปั้นจั่นที่ครบวาระการตรวจสอบ และทดสอบการรับน้ำหนักก่อนยกติดตั้งชิ้นงาน
ทางโครงการฯ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ⛑️