⛑️ คปอ.กลาง เข้ามาตรวจสอบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโครงการฯ

🚧 ทางโครงการฯ ให้การต้อนรับ คปอ.กลาง เข้ามาตรวจสอบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโครงการฯ
📝 ตรวจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ
 
1. การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ตามแบบตรวจคอป.ก 06 / ประเมิน KPI 1
2.การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของโครงการฯ ตามมาตรฐาน ISO 45001:2018
ทางโครงการฯ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ⛑️