ทางโครงการฯ จะดำเนินการตรวจวัดวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง ประจำปี 2567 💡🔌

📣📣 ประกาศ ทางโครงการฯ จะดำเนินการตรวจวัดวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง ประจำปี 2567 💡🔌
ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00 – 15:00 น.
สถานที่ : สำนักงานสนามโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 3
 
จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เรื่อง การตรวจวัดแสงสว่างภายในโครงการ เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ หมวด 1 ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง