โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๓

โครงการก่อสร้างทางยกระดับคร่อมตลอดแนวสายทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงดาวคะนอง – ราษฎรบ์ูรณะ

( กม ๑๑+๖๙๐.๕๗๗ ถึง กม ๑๖+๖๙๔.๗๕๒ ) ระยะทางรวม ๕.๐๐๔ กิโลเมตร

ชื่อโครงการ                        :    โครงการทางพิเศษสายพระราม๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๓
สถานที่ก่อสร้าง                   :    เชิงลาดสะพานพระราม ๙ และคร่อมทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วง ดาวคะนอง-สขุ สวสัดิ-์ราษฎร์บูรณะ
เจ้าของโครงการ                      การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
สัญญาเลขที่                        :    ๖๕๐๐๐๐๐๐๒๓
มูลค่าโครงการ                     :    ๗,๓๕๙,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสามร้อยห้าสิบเก้าล้านสามแสนบาทถ้วน)
ระยะเวลา                             :    ๑,๐๒๐ วัน เริ่มวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗
ผู้ว่าจ้าง                               :   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ผู้ให้บริการควบคุม                :   บริษัท เอพซิลอน จำกัด
งานก่อสร้าง                         :   บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จ ากัด
                                                บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
                                                บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ผู้รับจ้าง                               :    กิจการร่วมค้า ไอทีดี – วีซีบี ประกอบด้วย
                                                บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
                                                บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
ผู้ควบคุมงาน                        :    นายอุดม ตั้งตระกูลวิวัฒน์ วิศวกรสนามอาวุโส โทร ๐๖ ๓๓๕๓ ๙๐๒๗
ศูนย์ประสานงานโครงการฯ    :   นางสาววรัญญา เกตุกุล โทร ๐๖ ๓๓๕๓ ๙๐๒๖