⛔️ แจ้งยกเลิกการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว

⛔️ ทางโครงการฯ ขอแจ้งยกเลิกการปิดเบี่ยงจราจร ⛔️
บริเวณด่านฯ สุขสวัสดิ์ ตามวันและเวลาดังกล่าว
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว
ทั้งนี้หากมีการปิดเบี่ยงเพื่อยกติดตั้งชิ้นงาน ทางโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้งในลำดับต่อไปค่ะ